Förtroendevalda

Enligt demokratisk tradition ska föreningens medlemmar utse de personer som ska representera och leda föreningen och dess medlemmar. Detta görs av föreningens högst beslutande organ, årsmötet. Årsmötet ska utse en styrelse, en valberedning och revisorer. Vad deras uppgift är diskuterar vi under detta avsnitt. De förtroendevaldas roll och mandat skiljer sig från förening till förening. Men det finns en lång tradition och praxis över hur styrelsens, valberedningens och revisorernas uppdrag brukar se ut.

Oavsett uppdrag, uppgifter eller mandatperiod som gäller i en ideell förening är det centralt att medlemmarna har möjlighet att göra sin röst hörd vid val och vid granskning av de förtroendevalda. Föreningens bästa och medlemmarnas intressen ska stå i centrum i de beslut som styrelsens fattar.

Det finns många böcker skrivna om de olika uppdragen i en föreningsstyrelse och övriga förtroendeuppdrag i en ideell förening. Vi presenterar ett urval av dem under respektive rubrik.