Statligt stöd

Föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet kan förutom hos kommunen, ansöka om bidrag från staten. Barn och ungdomsorganisationer kan ansöka om statsbidrag hos Ungdomsstyrelsen. Regeringen har beslutat om dessa bidrag med grundtanken att samhället vinner på att ungdomar är delaktiga och kan påverka. Dessa bidrag fördelas till nationella ungdomsförbund. Det är sedan upp till den enskilda organisationen att ta beslut om hur dessa bidrag ska användas. Kontakta ert nationella förbund eller läs mer på MUCF.

Organisationen söker för ett verksamhetsår och ansökningstiden går ut den 1 september. För en mindre ideell förening som inte är ansluten till ett nationellt förbund finns det ingen möjlighet att bli beviljad bidrag. De kan dock ansöka om andra bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, läs mer på MUCF.

Idrottsföreningar kan inte ansöka om statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Istället ansöker idrottsföreningar om LOK-stöd, eller statligt lokalt aktivitetsstöd som det heter. Detta stöd fördelas av Riksidrottsförbundet. LOK-stödet är avsett att stödja ungdomsverksamhet. Endast föreningar som är medlemmar i specialidrottsförbund (SF) som är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF) kan ansöka om stödet. Bidragsberättigad ålder är 7-20 år. En ansökan inlämnas per förening oavsett om föreningen består av flera SF-anslutna sektioner. Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön. Ansökan för perioden 1/1 – 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 15 augusti. Ansökan för perioden 1/7 – 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 15 februari. Föreningens firmatecknare ska underteckna ansökan vilken ska skickas in i original.

Ansökningsblanketter och närvarokort för LOK-bidrag hittar du här: https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/