Tillsyn

Tillsyn av det systematiska brandskyddsarbetet har en reviderande karaktär. Tillsynen innebär en kontroll av att ägaren och nyttjanderättshavaren bedriver ett tillräckligt bra brandskyddsarbete. Det är alltså ägaren eller nyttjanderättshavarens ansvar att kontrollera att det finns godkända:

  • Handbrandsläckare
  • Utrymningsvägar
  • Nödutgångar
  • Brandcellsgränser
  • Timer på kaffekokare
  • Brandvarnare

Detta ska föreningen redogöra för Räddningstjänsten vid tillsynsbesöket.

Anmärkningar på brandskyddsarbetet redovisas i ett tillsynsprotokoll. Om det finns behov kan en handlingsplan på genomförandet begäras. Denna ska i så fall returneras med svarskortet som skickas med tillsynsprotokollet efter tillsynen. Räddningstjänsten tar ut en avgift för denna tillsyn.

Föreningar i Malmö kan läsa mer på Räddningstjänsten Syds hemsida.