Vad stadgarna bör innehålla

Det finns ingen lag som reglerar hur stadgarna ska vara utformade eller vad som ska finnas med. Det finns dock en stark praxis och tradition om vad som bör regleras och vi presenterar en del av dem nedan. Du kan läsa mer om vad föreningen bör tänka på, samt se en mall för stadgar i pdf: Dags för stadgar som är framtagen av Föreningspool Malmö.

Det finns vissa centrala frågor som ska behandlas i stadgarna. Det ska framgå vem stadgarna tillhör och var föreningen har sin hemort eller säte. Det som är en av de viktigaste delarna är ändamålsbeskrivningen. Den förklarar syftet med föreningen samt beskriver vad föreningen ska verka för. Det bör vidare i stadgarna framgå vilken beslutsordning det finns i föreningen. Enligt den praxis som finns är årsmötet det högst beslutande organet. Men hur årsmötet ska fatta beslut regleras i stadgarna. För de flesta beslut brukar det endast krävas enkel majoritet men för andra krävs det en kvalificerad majoritet. Angående ändringar av stadgarna är det vanligt att det krävs ett beslut av två årsmöten med en viss tidsperiod där emellan. Denna praxis visar på stadgarnas betydelse i föreningen.

Hur årsmötet väljer styrelse och vilket mandat och mandattid ledamöterna i styrelsen sitter på ska framgå i stadgarna. Läs mer om styrelsens uppdrag under rubriken Förtroendevalda. I stadgarna ska det framgå vem som får teckna avtal för föreningen, dvs. vem eller vilka som är firmatecknare.

Det bör finnas ett avsnitt som behandlar föreningens medlemmar. Stadgarna ska klargöra vem som kan bli medlem och hur detta går till. Stadgarna bör beskriva vilka rättigheter och skyldigheter medlemmarna har. Rösträtt och vem som är valbar till styrelsen är två rättigheter. Skyldigheter som gäller för medlemmarna kan vara att verka i enlighet med föreningens syfte och mål. Ideella föreningar kännetecknas av sin öppenhet. En vanlig formulering i stadgarna är därför: ”Alla fysiska personer som delar X-förenings intresse och som betalar sin medlemsavgift är välkommen att bli medlem i föreningen.”

I avsnittet om medlemmarna bör det dessutom framgå hur en medlem kan gå ur föreningen. Det vanligaste är om medlemmen inte betalt sin medlemsavgift inom en viss period eller har skrivit ett brev till styrelsen där denna önskan framgår. I vissa fall kan en förening bli tvungen att utesluta en medlem. Detta bör också regleras i stadgarna. Den i särklass mest förekommande orsaken till detta är att den enskilde medlemmen på ett tydligt och markant sätt motarbetat föreningens syfte eller skadat föreningen och dess medlemmar på ett påfallande sätt.

Hur en förening upplöses ska regleras i stadgarna. Det ska framgå vilket typ av beslut som krävs för att ett upphörande ska ske och det ska också framgå hur ett upphörande ska gå till.