Tillvägagångssätt

Att bilda en förening är inte svårt. Det som behövs är att gruppen bildar en tillfällig styrelse, (en interimsstyrelse) och skriver ett förslag till stadgar. Dessa stadgar ska senare diskuteras och beslutas om på föreningens första medlemsstämma (läs mer under rubriken Det första årsmötet). Då väljer medlemmarna även en styrelse som leder föreningens arbete mellan medlemsstämmorna. Föreningen väljer också en eller två revisorer som ska granska styrelsens arbete mellan årsmötena. Denna granskning ska göras för att styrelsen ska verka i enlighet med det som årsmötet beslutade om. Revisorerna ska också granska styrelsens sätt att sköta föreningens ekonomi. Medlemmarna väljer även en valberedning som har till uppgift att ge förslag på personer som skulle vara passande för kommande styrelseuppdrag. Läs mer om detta under rubriken Förtroendevalda.

När föreningen har haft ett medlemsmöte då föreningen bildades, har antagit stadgar samt valt en styrelse så har föreningen blivit en juridisk person. Detta innebär att föreningen blir ett rättsubjekt som kan äga och inneha skulder, skriva avtal och vara part inför domstol.

Föreningen kan sedan ansöka om ett organisationsnummer hos Skatteverket www.skatteverket.se. Ett organisationsnummer för en förening kan jämföras med ett personnummer för en person. Det finns inget krav att föreningen måste ha ett organisationsnummer. Det underlättar dock många gånger då myndigheter och andra aktörer ibland ställer krav på detta. Kravet kan ställas om föreningen t.ex. ska hyra lokal eller ansöka om bidrag. För Malmö stads villkor se www.malmo.se/foreningar. Om föreningen har ett organisationsnummer vet dessutom alla om att föreningen finns till.

Det kan vara lämpligt för föreningen att skaffa ett plusgiro eller bankgiro. Ett giro används vid ekonomiska transaktioner, t.ex. vid inbetalning av medlemsavgift. Många kommuner och andra myndigheter ställer kravet att föreningen har ett giro om föreningen ansöker om bidrag. För Malmö stads villkor se www.malmo.se/foreningar För att öppna ett plusgiro gå in på www.plusgirot.se och för ett bankgiro gå till en bank så hjälper de er. Vid öppnande av giro behöver föreningen visa ett protokoll där detta beslut framgår samt vem/vilka som är firmatecknare. Om föreningen har flera firmatecknare ska det framgå om personerna kan göra transaktioner var för sig eller om föreningen har beslutat att de måste göra det tillsammans. Protokollet bör vara enligt ”traditionell art”. Det ska framgå att mötet har öppnats, beslut har tagits, personerna som har tillgång till girot ska vara uppskrivna med fullständigt namn och personnummer, att mötet är avslutat samt att protokollet är justerat av ordförande och justeringspersoner. Läs mer om hur ett protokoll kan skrivas under rubriken Förtroendevalda.