Anordna lotteri

Föreningen kan själv anordna lotterier. Ett lotteri är när en eller flera, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av övriga deltagare kan få. För att få anordna ett lotteri måste vissa villkor vara uppfyllda. Lotterier får efter tillstånd anordnas av allmännyttiga ideella föreningar. Ansökan om registrering eller ansökan om lotteritillstånd ska ske på särskilda blanketter. Vanligtvis är det kommunens fritids- eller kulturförvaltning, eller en sammanslagning av dem båda, som handlägger lotteritillstånd. Kontakta dem så får ni mer information, för föreningar i Malmö stad se Föreningavdelningens hemsida.

Det finns en lag som heter Lotterilagen som reglerar detta. Enligt 17 §, Lotterilagen, måste föreningen registrera sig om följande gäller:

 • Att lotterierna bara bedrivs inom den eller de kommuner där föreningen är verksam.
 • Att lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag.
 • Att insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst tjugo basbelopp.
 • Att en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp.
 • Att värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 55 procent av insatsernas värde.
 • Att vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.
 • Att det för lotterierna finns föreståndare som registreringsmyndigheten godkänt.
 • Registreringsperioden är tre år. Inom ramen för tjugo basbelopp kan föreningen själv välja tidpunkt för lotterierna.

I samband med registreringen prövas om föreningen är behörig att anordna lotterier. En ny anmälan om registrering ska göras vart tredje år.

Överskrids beloppsgränsen eller sker försäljningen från fast försäljningsplats, som görs tillgänglig genom ett serviceföretag, måste tillstånd sökas enligt 15§. Med fast försäljningsplats avses främst lottkiosker på torg eller affärsgator, men även lottstånd och lottautomater i varuhus och andra affärslokaler.

Enligt 15§ Lotterilagen, ska förutom prövning om föreningen är behörig lotterianordnare, särskild hänsyn tas till vilket behov föreningen har av lotteriinkomster. Det undersöks också vilket utrymme för lotterier som antas finnas. Lotteriet måste också lämna skälig avkastning. Skälig avkastning enligt Lotteriinspektionen innebär en nettobehållning av minst 25 procent av intäkterna.

Under vissa förutsättningar behöver en ideell förening, som är behörig att anordna lotteri, inte ansöka om registrering eller tillstånd: .

 • Lotteriet anordnas i samband med en tillställning eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i.
 • Lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen avsedda området.
 • Värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 basbelopp.
 • Värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp.
 • Det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt uppgjord plan.
 • Vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där lotteriet bedrivs.
 • Lottköparen vid köpet får veta var och när vinsterna ska dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgänglig.

Läs mer om spel, lotterier och regelverket kring detta på Lotteriinspektionens hemsida.