Anläggningar

Fritids- och idrottsanläggningar
Om föreningen anordnar någon typ av fysisk verksamhet, t.ex. en idrott, så krävs ofta en större anläggning. De allra flesta kommuner äger olika typer av idrotts- och fritidsanläggningar som hyrs eller lånas ut till ideella föreningar. Variationen och mångfalden av dessa kan givetvis skifta från kommun till kommun. Ofta finns det ett system för hur föreningar kan boka tider i dessa lokaler eller anläggningar. Ofta är kostnaden för att hyra dessa anpassad till den verksamhet som bedrivs och framförallt för vilken målgrupp som utövar aktiviteterna. Bokning av idrotts- och fritidslokaler brukar handläggas av en fritidsförvaltning. För Malmö stad gäller 0-taxa för föreningars barn och ungdomsverksamhet. För övriga villkor och information om hur föreningen går tillväga om man önskar boka lokal i Malmö se Föreningsavdelningens hemsida.

Nya typer av idrottsanläggningar som börjar byggas runt om i Sverige är näridrottsplatser och spontanidrottsplatser. Det som kännetecknar dessa är att de är små, flexibla och slitstarka idrottsanläggningar som ska vara öppna för alla i närmiljön. Tanken är att dessa typer av anläggningar ska bjuda in och stimulera till aktiv, spontan och social samvaro i en närmiljö. Att de fritt ska kunna användas utan något krav på bokning är också ett kännetecken. Att dessa idrottsplatser ska kunna utnyttjas på ett mångsidigt sätt för olika idrotter är också ett kriterium.
Läs om Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer på RF:s hemsida:
https://www.rf.se/RFarbetarmed/idrottsanlaggningarochidrottsmiljoer/