Socialt

Humanitär, internationellt, solidaritet

Arvsfonden stödjer verksamhet som stärker barns, ungdomars och funktionshindrades ställning i samhället. Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och kulturell integration.
Arvsfonden

Brottsofferfonden är en fond som man kan söka medel ur till brottsofferinriktade projekt och verksamheter.
Brottsofferfonden

Crafoordska stiftelsen ger bidrag till ”vård, fostran och utbildning av barn och ungdom, idrottslig verksamhet, humanitär och social verksamhet samt kultur”.
Crafoordska stiftelsen

Folke Bernadottes Minnesfond ger stipendier i form av utlandsresebidrag för ungdomsutbyten, företrädesvis med både besök och återbesök, läger, volontärarbetares resor och toleransresor, dvs. resor till före detta koncentrationsläger. Resorna kan gå till alla länder utom Norge, Danmark och Finland.
Folke Bernadottes Minnesfond

Forum Civ ger olika typer av stöd till andra organisationer såsom; dialog och rådgivning kring utvecklings- och informationsinsatser, kompetensutveckling i form av kurser och seminarier samt förmedlar ekonomiskt bidrag från Sida. De vanligaste formerna för ekonomiskt stöd är för: utvecklingssamarbete i Afrika, Asien, Latinamerika, Central- och Östeuropa, information i Sverige om globala utvecklingsfrågor och ungdomsledda projekt – utvecklingssamarbete och/eller information i Sverige.
Forum Civ

Nordiska Ministerrådet delar ut projektbidrag, stipendier och utbytesprogram som syftar till att stimulera och fördjupa det nordiska samarbetet.
Nordiska Ministerrådet

Olof Palmes Minnesfonds syfte är att genom stipendier och bidrag främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning, stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.
Olof Palmes Minnesfond

Socialstyrelsen ger bidrag kan till riksorganisationer som företräder personer med funktionshinder, organisationer för pensionärer, frivilligorganisationer inom området utsatta barn och deras familjer, kvinnovåld samt organisationer som arbetar inom områdena alkohol eller narkotika.
Socialstyrelsen

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfonds uppgift är att främja ideell ungdomsverksamhet. Det gör de i huvudsak genom att ge stöd till internationellt samarbete med utbildning av ungdomsledare.
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stiftelse Kronprinsessans Margaretas Minnesfond utdelar medel till inhemska sociala och välgörande ändamål.
Stiftelse Kronprinsessans Margaretas Minnesfond

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor arbetar för att öka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället genom att fördela bidrag till ungas egna organisationer och föreningar, bland annat för internationellt samarbete.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – mucf.se