Det svenska föreningslivet

Ofta framställs föreningslivet som något unikt för Sverige – men vad är det egentligen som utgör denna unikhet? Sammanslutningar som kan liknas vid ideella föreningar finns självklart på andra ställen utanför Sveriges gränser. Människor går tillsammans för att verka för en viss fråga eller anordna verksamhet genom frivilligt arbete över hela världen.

Det som brukar pekas ut som speciellt med det svenska föreningslivet är den höga anslutningsgrad och den demokratiska uppbyggnad som föreningarna har. De flesta människor som bor i Sverige är med i någon av de ca 200 000 ideella föreningar som finns här. Många är medlemmar utan att vara direkt verksamma i föreningen. Andra väljer att engagera sig i föreningar som styrelseledamot, ledare eller som deltagare i föreningens verksamhet. De flesta svenskar är eller har varit medlemmar med olika typer av engagemang i någon eller några av de föreningar som finns.

Den demokratiska uppbyggnad som utmärker ideella föreningar innebär att föreningen är uppbyggd på ett sådant sätt att medlemmarna ska ha möjlighet att påverka föreningen och verksamheten. Det är medlemmarna som tar beslut om föreningens regelsystem (stadgar) och det är årsmötet som är det högst beslutande organet i föreningen där varje medlem har en röst. Föreningslivet jämförs ibland med en skola i demokrati. Medlemmarna får möjlighet att lära sig att verka i demokratiska processer och fatta beslut i enlighet med demokratiska principer. Det samlade föreningslivet har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svenska samhället. Studier visar att personer som är medlemmar i föreningar tenderar att känna ett större intresse och engagemang för den storskaliga demokratin på nationell och internationell nivå.

Litteraturtips:
Statistiska Centralbyrån, 2003: Föreningslivet i Sverige (Ju2003/5678/D) Dnr: 2003/0286
foreningslivet-i-sverige
Wijkström, Filip – Lundström, Tommy, 2002. Den ideella sektorn – organisationerna i det civila samhället. Stockholm: Sober Förlag.
Putnam, Robert D, 1996. Den fungerande demokratin : medborgarandans rötter i Italien. Stockholm: SNS
Putnam, Robert D, 2001. Den ensamme bowlaren: den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse. Stockholm: SNS
Stadsbiblioteket i Malmö: www.malmo.se/stadsbiblioteket