Allmän platsmark

Om föreningen väljer att t.ex. anordna ett arrangemang utomhus på allmän plats måste ni kontakta kommunen och polisen. Allmän platsmark är den mark som tillhör alla, såsom torg, gator och parker. Markupplåtelse handlar om att ta mark i anspråk för annat syfte än det som marken är upplåten till.

Ordningslagen är den lagstiftning som styr hur ianspråktagandet ska gå till. Ordningslagen utgår från begreppet offentlig plats och det begreppet innefattar mer än begreppet allmän plats. Som komplement till Ordningslagen beslutar kommunerna om lokala ordningsstadgor. Därför skiljer sig villkor och avgifter åt beroende var i Sverige man befinner sig.

För markupplåtelse krävs i allmänhet ett tillstånd från polisen. Polisen lämnar inte tillstånd innan markens ägare eller förvaltare gett sitt tillstånd. Tillstånd för att använda offentlig plats söks lättast på en blankett som finns hos Polismyndigheten. Ansökan ska lämnas eller sändas till Polismyndigheten och den ska vara underskriven av föreningens firmatecknare. Polisen tar ut en ansökningsavgift och pengarna betalas inte tillbaka om föreningen får avslag på sin ansökan. Dessutom tillkommer en markupplåtelseavgift eller hyra. Polisen sänder ansökan på remiss till den förvaltning som ansvarar för dessa frågor. Det är bra om föreningen funderar och skriver ner sina lösningar på följande frågor:

  • framkomlighet för allmänheten generellt och för funktionshindrade i synnerhet
  • utformning i de fall upplåtelsen ska vara under en längre tid
  • krav på bygglov eller andra myndigheters krav
  • teknisk försörjning, t ex el
  • tider
  • avgifter
  • renhållning
  • återställning av platsen

Föreningar i Malmö kan läsa mer på Malmö stads hemsida.

För tillstånd vid arrangemang i Malmö är det följande förvaltningar och myndigheter som ni ska kontakta:

Polisen ger tillstånd på offentlig plats och för vissa typer av inomhusarrangemang. De bedömer ordnings- och säkerhetsaspekter. Polisen kan kräva att föreningen hyr in förordnade ordningsvakter, sätter upp särskilda avspärrningar samt har nödvändigt brandskydd. Tfn 040-20 10 00.
Polisen

Räddningstjänst Syd reglerar brandskydd, framkomlighet för utryckningsfordon, personantal, utrymningsvägar.
Tfn 046-540 46 00.
Räddningstjänsten Syd

Gatukontoret bedömer tillgänglighets- och stadsmiljöaspekter. Gatukontoret bedömer också om arrangemanget tillför staden ett mervärde.
https://malmo.se/arrangera

VA-verket tar emot beställning och tömning av kärl, slamtoaletter och containers. Även om föreningen väljer att beställa från annan leverantör är det VA-verket som ansvarar för tömningen.
Tfn 020-34 16 00.
VA-verket

Tillståndsenheten ger alkoholtillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker.
Tfn 040-34 10 00.
Tillståndsenheten