Policy och värdegrund

Varje förening har oftast en värdegrund, mer eller mindre klart formulerad. I föreningens stadgar finns en ändamålsbeskrivning som redogör för vad föreningen ska verka för. I denna beskrivning blir det ofta också tydligt vilka värden som ska vara vägledande för föreningen och dess verksamhet. Självklart är det viktigt att både medlemmar och ledare känner till dessa värden och ställningstaganden. Medlemmarna och de ideellt engagerade i föreningen ska ju tillsammans verka för att dessa värden efterlevs i föreningen och i verksamheten.

Föreningen kan välja att informera om dessa riktlinjer till sina medlemmar och ledare på olika sätt. Ofta utgör föreningens hemsida eller föreningens nyhetsbrev en bra kanal för information. Många föreningar väljer att sammanställa en broschyr med de riktlinjer som är centrala och sprida den till medlemmar, ledare och andra intresserade. Ofta underlättar och tydliggör en policy för medlemmar, föräldrar, ledare, funktionärer, förtroendevalda och anställda vad föreningen står för.

Ett sätt att ta fram en policy kan vara att anordna en studiecirkel i ämnet för ledare och medlemmar i föreningen. Det är av stor vikt att den policy som till slut antas av föreningen är förankrad hos ledarna och medlemmarna. Annars finns risken att medlemmarna inte känner att den överensstämmer med föreningens verksamhet och policyn kommer sannolikt inte ha någon påverkan. En policy kan behandla föreningens syn på idrottslig utveckling för barn och unga, föreningens ställningstagande för jämställdhet och mångfald eller klargöra ett politiskt eller religiöst ställningstagande. I policyn kan det framgå vem en medlem kan vända sig till om man upplever att man har blivit diskriminerad eller på annat sätt orättvist behandlad.

Det upplevs i allmänhet som positivt att föreningen tar ett tydligt ställningstagande i olika frågor. För en ny ledare eller en ledare som är ung kan det upplevas som en stor trygghet att föreningen har en tydlig linje i olika frågor som påverkar verksamheten. I föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet upplevs ofta en verksamhetspolicy som en trygghet och inger seriositet hos föräldrar som har sina barn verksamma i föreningen.