Vision, policy, handlingsplan

I föreningens stadgar framgår det vad som är föreningens ändamål. Många föreningar väljer också att beskriva sin vision i inledningen av stadgarna. En vision kan förklaras som ett önskat framtidsscenario och behöver på inget sätt vara mätbart. En vision kan sammanfattas i några meningar som verkar som ett riktmärke och ger en bild av vad föreningen strävar mot. T.ex. Att kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället.

Nästa steg är att ta fram en policy som kan kunna användas som ett verktyg för föreningen att förtydliga sina ställningstaganden i olika frågor. Självklart bör den policy som föreningen beslutar om vara i enlighet med den vision som föreningen arbetar efter. Det är viktigt att den policy som antas av föreningen är förankrad hos medlemmar och ledare. Om den inte är det kommer den förmodligen inte ha någon påverkan på föreningen och dess verksamhet. En policy kan behandla föreningens ställningstaganden i olika frågor. T.ex. I X-förening ska kvinnor, män, flickor och pojkar ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i föreningen.

Steget efter detta är att ta fram en handlings- eller åtgärdsplan för hur detta ska gå till. Här bör målen vara mätbara under en viss period och en person eller grupp bör vara ansvariga för de olika frågorna. Hur ska X-förenings kvinnor, män, flickor och pojkar få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i föreningen? Kanske bör föreningen anordna utbildningar eller studiecirklar om jämställdhet? Kanske ska jämställdhet vara en fast punkt på styrelsens möten? Kanske ska principer fastställas för hur föreningens resurser ska fördelas mellan medlemmarna? En kontaktperson eller ”ombudsman” ska kanske utses för att motverka diskriminering?

Policy på Riktigt – handledning
Malmö mot Diskriminering har skapat en handledning som ger tips till föreningar för riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier och repressalier.
Handledningen Policy på riktigt