Att avsluta en anställning

En anställning kan upphöra av olika skäl. En anställd kan säga upp sig av vilken anledning som helst. Denna uppsägning bör göras skriftlig till arbetsgivaren. Vissa kollektivavtal kräver skriftlig uppsägning. Enligt LAS har en anställd en månads uppsägningstid, men det går att avtala om längre uppsägningstid. Om föreningsstyrelsen vill säga upp den anställde måste de göra det i enlighet med Lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS måste en uppsägning vara ”sakligt grundad” vilket delas upp i två fall: arbetsbrist och personliga förhållanden.

Tänk på risk för skadestånd vid felaktiga uppsägningar. Kontakta er arbetsgivarorganisation, om ni har en, vid avslutande av anställningar. Vid arbetsbristsituationer ska konsekvensanalys och turordningslista skickas med förhandlingsframställan till facket. Vilket fack som ska kallas beror på om ni har kollektivavtal eller inte. Om ni inte har kollektivavtal och anställer personer på tidsbegränsade anställningar är avtalet inte uppsägningsbart om det inte står i avtalet om en ömsesidig uppsägningstid.

Arbetsbrist
Arbetsbrist är ett samlat begrepp för alla uppsägningar från arbetsgivarens sida där den anställdes personliga förhållanden inte läggs till grund för uppsägningen. Arbetsbrist kan alltså vara en minskning av verksamheten vilket påverkar antalet anställda. Innan arbetsgivaren tar ett beslut om uppsägning måste arbetsgivaren kontakta och förhandla med aktuell arbetstagarorganisation i enlighet med Medbestämmandelagen (MBL). I god tid före denna förhandling ska arbetsgivaren skriftligen berätta för den fackliga organisationen om:

 • Vilka skäl som ligger bakom
 • Antalet anställda som föreningsstyrelsen planerar att säga upp
 • Antalet anställda som föreningen har och vilka kategorier de tillhör
 • När uppsägningarna ska verkställas
 • Beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver det som följer lag eller kollektivavtal

Personliga förhållanden
Uppsägning på grund av personliga förhållanden kan prövas av domstol om den anställde eller arbetstagarorganisationen kräver detta. Personliga förhållanden som kan utgöra saklig grund för uppsägning är till exempel:

 • Om den anställde missköter sitt arbete
 • Olovlig frånvaro
 • Arbetsvägran
 • Samarbetssvårigheter
 • Upprepad onykterhet i tjänsten, förutsatt att alkoholmissbruket inte är av karaktären sjukdom
 • Bristande duglighet
 • Illojalitet
 • Brottslighet
 • Konkurrerande verksamhet

Om arbetsgivaren väljer att säga upp en anställd på grund av personliga förhållanden måste de ha bevis som styrker förseelserna. Dessutom brukar det krävas att arbetsgivaren har reagerat på den anställdes felsteg tidigare och påpekat detta för den anställde. Arbetsgivaren ska skriftligen underrätta den anställde om sin avsikt om uppsägning. Om den anställde är medlem i en facklig organisation så ska även denna skriftligen varslas. Denna underrättelse ska lämnas minst fjorton dagar före uppsägningen. Den anställde har därefter en vecka på sig att begära överläggning och om den anställde gör så måste arbetsgivaren vänta med uppsägningen till dess att överläggningen avslutats.

Avskedande
Att avskeda en anställd får arbetsgivaren göra om personen grovt åsidosatt sina åligganden. Ett avsked innebär att anställningen upphör direkt. Ingen uppsägningstid eller prövning om omplacering behöver göras. Grovt åsidosatt sina åligganden innebär att den anställde har t.ex. brukat våld, brott eller illojalitet handlande av allvarligt slag. Vid avskedanden ska den anställde och dennes fackliga organisation underrättas innan arbetsgivaren får avskeda personen. Om detta skulle vara aktuellt bör styrelsen kontakta sin arbetsgivarorganisation för råd.

Arbetsgivaralliansen

Fremia

Trygghetsråd
Om det finns ett kollektivavtal eller om föreningsstyrelsen är medlem i en arbetsgivarorganisation är föreningen anslutet till ett trygghetsråd.

Det innebär att en anställd som blir uppsagd kan få ekonomiskt stöd (avgångsersättning) under arbetslöshet och hjälp att få nytt jobb (personligt stöd). Beroende på vilket kollektivavtal som finns är föreningen antingen anslutet till TRR eller TRS.

TRR Trygghetsrådet

Trygghetsrådet TRS

Pension
Den anställde kan välja att gå i pension någon gång mellan 62 och 71 års ålder. Från och med 2020 har du rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder och från 2023 kan du vara kvar till 69 års ålder. Detta kallas för ålderspension.
Läs om pension här:
https://www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension/planera-din-pension/hojd-pensionsalder

Om den anställde vill sluta arbeta tidigare utan att detta reglerats i avtal får han eller hon säga upp sig på vanligt sätt. I vissa avtal är pensionsåldern tidigare. En arbetsgivare har rätt att avsluta en anställning för någon som får hel sjukersättning. Detta kallades tidigare för förtidspension och gäller anställda mellan 30 och 64 år. Arbetsgivaren ska även i dessa fall skriftligen meddela den anställde senast en månad i förväg om att anställningen ska upphöra.