Skriftlig redogörelse

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) skall ägare till vissa byggnader eller anläggningar i skriftlig form lämna in en redogörelse om brandskyddet. Den skriftliga redogörelsen berör byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan antas blir särskilt stora, däribland många föreningslokaler.

Ansvaret för att brandskyddet i en byggnad eller anläggning är tillgodosett ligger alltid på fastighetsägare eller nyttjanderättshavare. Läs mer på MSB hemsida.