Barn och ungdom

Arvsfonden stödjer verksamhet som stärker barns, ungdomars och funktionshindrades ställning i samhället. Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och kulturell integration.
Arvsfonden

Brottsofferfonden är en fond som man kan söka medel ur till brottsofferinriktade projekt och verksamheter.
Brottsofferfonden

Crafoordska stiftelsen ger bidrag till ”vård, fostran och utbildning av barn och ungdom, idrottslig verksamhet, humanitär och social verksamhet samt kultur”.
Crafoordska stiftelsen

Folke Bernadottes Minnesfond ger stipendier i form av utlandsresebidrag för ungdomsutbyten, företrädesvis med både besök och återbesök, läger, volontärarbetares resor och toleransresor, dvs. resor till före detta koncentrationsläger. Resorna kan gå till alla länder utom Norge, Danmark och Finland.
Folke Bernadottes Minnesfond

Forum Civ ger olika typer av stöd till andra organisationer såsom; dialog och rådgivning kring utvecklings- och informationsinsatser, kompetensutveckling i form av kurser och seminarier samt förmedlar ekonomiskt bidrag från Sida. De vanligaste formerna för ekonomiskt stöd är för: utvecklingssamarbete i Afrika, Asien, Latinamerika, Central- och Östeuropa, information i Sverige om globala utvecklingsfrågor och ungdomsledda projekt – utvecklingssamarbete och/eller information i Sverige.
Forum Civ

Idéer för livet – stiftelsen ger stöd för nyskapande verksamhet för barn och unga.
Idéer för livet

Jerringfonden ger bidrag till barn och ungdomar. Ändamålet med stiftelsen är att främja vård, utbildning och forskning till hjälp åt ”fysiskt och psykiskt missgynnade barn”. Sedan instiftandet har praxis varit att fondens bidrag varit riktade till barn bosatta i Sverige.
Jerringfonden

Majblomman har sedan 1907 funnits för barn i Sverige som av olika anledningar behöver stöd.
Majblomman

Olof Palmes Minnesfonds syfte är att genom stipendier och bidrag främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning, stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.
Olof Palmes Minnesfond

Sparbankstiftelsen är uppdelad i olika lokala stiftelser som beviljar bidrag till olika verksamheter bland annat barn- och ungdomsverksamhet.
För Skåne www.sparbanksstiftelsenskane.se och för Sverige www.sparbankerna.se.

Statens kulturråds bidrag syftar till att främja mångfald och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och mångkulturella frågor ses av Kulturrådet som särskilt viktiga områden.
Kulturrådet

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfonds uppgift är att främja ideell ungdomsverksamhet. Det gör de i huvudsak genom att ge stöd till internationellt samarbete med utbildning av ungdomsledare.
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stiftelsen Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond
Bidrag lämnas till konkreta projekt som företag, organisation, förening eller annan sammanslutning genomför för barn och ungdom.
Stiftelsen Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor arbetar för att öka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället genom att fördela bidrag till ungas egna organisationer och föreningar.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – mucf.se