Bilda

Bilda och verka i ideell förening
Här har vi samlat information om vad som kännetecknar en ideell förening och föreningslivet. Vi beskriver hur man bildar en ideell förening och vad man bör tänka på när föreningen är nybildad. Vår tanke med detta avsnitt är att sprida information och kunskap till personer som är nybörjare eller vill veta mer om föreningslivets roll och plats i det svenska samhället.

Ideella föreningar tillhör det man brukar kalla den sociala ekonomin:

”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.” Regeringens arbetsgrupp för den sociala ekonomin, sep 1999.

Den sociala ekonomin i Sverige kan fortfarande betraktas som ung rent organisatoriskt. Tillsammans i den sociala ekonomin är man övertygad att man kan bidra till samhället med sin allmännyttiga och demokratiska särart på ett sätt som kompletterar andra samhälleliga sektorer.

Läs mer om den sociala ekonomin på:
European Network of Cities and Regions for the Social Economy: www.revesnetwork.eu

Forum för frivilligt socialt arbete: www.socialforum.se

Föreningen Stockholms läns Utvecklingspartnerskap för den Sociala ekonomin: www.slup.se

Nätverket Idéburen sektor Skåne: http://natverket.org/

Social ekonomi och regional utveckling i Skandinavien: www.serus.se

Tillväxtverket: www.tillvaxtverket.se