Medlemsaktiviteter

Medlemsaktiviteter skiljer sig åt från förening till förening, beroende på vilket intresse och engagemang medlemmarna har och vilket ändamål föreningen verkar för. Oavsett vilken typ av aktiviteter föreningen anordnar för sina medlemmar, finns det vissa frågor som föreningen bör ta ställning till:

Var ska vi ha aktiviteterna?
Många föreningar hyr eller äger en egen lokal där de anordnar aktiviteter. Vid aktiviteter med många deltagare krävs det kanske en större lokal och då kan man låna eller hyra en lokal av kommunen, ett företag eller någon annan organisation. För många idrottsaktiviteter krävs det idrottsplatser eller sporthallar för att föreningen ska kunna anordna aktiviteten i enlighet med gällande regelverk. De flesta kommuner hyr eller lånar ut fritids- och idrottsanläggningar till föreningar. För att boka idrottslokal i Malmö stad kontaktar du Föreningsavdelningen på Fritidsförvaltningen, telefonnummer 040-34 25 72.

I de flesta städer finns det allmänna samlingslokaler. Samlingslokalerna blev, och är fortfarande, centrum för föreningslivets engagemang och folkbildningens utveckling. De flesta som driver allmänna samlingslokaler är medlemmar i någon av organisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus & Parker och Våra gårdar.

I många kommuner får dessa samlingslokaler, bygdegårdar och hembygdsgårdar bidrag för att underlätta för dem att hyra ut lokalerna till föreningslivet till en lägre kostnad.

Läs mer om de villkor som gäller i Malmö stad på Föreningsavdelningens hemsida.

Läs mer om anläggningar, lokaler och mötesplatser under rubriken Verksamhetsplatser.

Behöver vi någon typ av material?
Aktiviteter kräver ofta någon typ av material. Kanske krävs det en musikanläggning, en judomatta eller en dator. Det är upp till föreningen att avgöra huruvida det är rimligt att köpa eller hyra in material för föreningens pengar. Kanske går det att låna material av någon annan förening, studieförbund eller någon skola?

Vem ska leda aktiviteterna?
Vanligtvis är det någon eller några som är ledare för aktiviteten. Ledaren är ansvarig för att planera, genomföra och utvärdera aktiviteterna. Läs mer om ideella ledare under rubriken Ideell och anställd.

Hur ska vi finansiera aktiviteterna?
Den vanligaste metoden att finansiera aktiviteterna är att deltagarna får betala en viss avgift för att medverka. Den ideella föreningen är också beroende av ideella ledare för att kunna bedriva verksamhet.

Ideella föreningar kan dessutom söka bidrag. De flesta kommuner har någon typ av aktivitetsbidrag för föreningsverksamhet. Detta bidrag syftar oftast till att stödja föreningsverksamhet för barn och ungdomar. Läs mer om de villkor som gäller i Malmö stad på Föreningsavdelningens hemsida.

Läs mer om finansiering under rubriken Pengar.

Hur berättar vi om föreningens aktiviteter?
Att marknadsföra föreningens verksamhet är centralt för att locka medlemmar till föreningen. De flesta föreningar har en egen hemsida där det är lämpligt att berätta om vilka aktiviteter som föreningen anordnar. Att annonsera i media kan vara ett tillvägagångssätt som kan locka många, men som kan vara kostsamt. Att delta eller anordna arrangemang där föreningen får visa upp sin verksamhet är en metod som kan locka nya medlemmar. I Malmö samordnar Fritidsförvaltningen föreningsaktiviteter för barn och ungdomar under februari- och sommarlovet. Läs mer på Föreningsavdelningens hemsida.

Är deltagarna försäkrade?
Föreningar som tillhör en större organisation och är anslutna till ett nationellt förbund, t.ex. Aktiv Ungdom, 4H, Svenska Scoutförbundet, omfattas vanligen av en kollektiv grundförsäkring. Kontakta ert förbund för att få mer information om det försäkringsavtal som gäller för era medlemmar. Som ett exempel är idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) försäkrade genom en kollektiv grundförsäkring som RF har tecknat med Folksam. Den kallas ”RF:s Grundförsäkring”. Trots att denna ger ett grundskydd för föreningen, är föreningsstyrelsen ansvarig att undersöka om föreningen behöver ett komplement till denna. Försäkringens del om olycksfall avser inte aktiva idrottsutövare (tävlande) som oftast blir försäkrade genom respektive specialidrottsförbunds licensförsäkringar.

Läs mer på svenskidrott.se eller på Folksams hemsida.

Om föreningen inte tillhör ett förbund bör man kontakta ett försäkringsbolag för att teckna ett avtal om ansvars- och olycksfallsförsäkring. Tänk på att olika föreningsverksamheter kräver olika typer av försäkringar. Diskutera i styrelsen vad som bör ingå i den försäkring som ni önskar teckna. Föreningens medlemmar brukar bli försäkrade genom att man betalar sin medlemsavgift till föreningen.