Ansvar

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för brandskyddet. Ansvaret innebär att nödvändiga åtgärder skall vidtas för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

För att förtydliga lagen och samtidigt ge en vägledning för hur detta brandskyddsarbete bör bedrivas, har MSB gett ut ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete. Läs mer här: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Ansvar-SBA–skriftlig-redogorelse/Systematiskt-brandskyddsarbete/

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tips om hur en förening kan komma igång med brandskyddsarbetet är att:

  • Utse en brandskyddsansvarig
  • Tilldela resurser och befogenheter
  • Upprätta en handlingsplan
  • Dokumentera
  • Kontrollera och följ upp

Dokumentationen är viktig som ett stöd i det egna brandskyddsarbetet, men det viktigaste är att leva efter dokumentationen och verkligen utföra egenkontrollerna. Föreningen måste vidare revidera och följa upp brandskyddsarbetet så som det beskrivs.

Försök att implementera brandskyddsarbetet i den ordinarie verksamheten. T.ex. Innan aktiviteten startar är X ansvarig att se att alla utrymningsvägar är fria, eller efter varje möte är X ansvarig att kontrollera att kaffekokaren är avstängd.