Anställningsformer

Enligt svensk lagstiftning är det möjligt att anställa en person genom tre olika former:

Tillsvidareanställning
För en tillsvidareanställd finns det inget bestämt datum när anställningen upphör. Anställningen varar till dess arbetsgivaren eller den anställde vill ha en ändring. Ibland kallas tillsvidareanställning för ”fast” anställning.

Provanställning
En provanställning är en anställning som efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. En provanställning får vara i högst sex månader och kan avbrytas även före prövotidens utgång. Om arbetsgivaren eller den anställde inte vill att anställningen ska fortsätta, måste besked lämnas minst två veckor innan prövotiden går ut. Kollektivavtal på arbetsplatsen kan påverka uppsägningstiden.

Tidsbegränsad anställning
En tidsbegränsad anställning innebär att anställningstiden är bestämd i förväg. Den upphör vid avtalstidens utgång. Någon uppsägning krävs inte. Å andra sidan kan anställningen inte sägas upp före avtalstidens utgång. Tidsbegränsad anställning kan sedan den 1 juli 2007 användas i följande fyra situationer:

  • allmän visstidsanställning (t.ex i ett visst projekt)
  • vikariat
  • när arbetstagaren fyllt 67 år
  • säsongsanställning

För allmän visstidsanställning och vikariat gäller att den tidsbegränsade anställningen övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden överstiger två år under en femårsperiod. Enligt de nya reglerna i 5 a § 2 p LAS som träder ikraft 1 maj 2016 kommer en tidsbegränsad anställning kunna omvandlas till en tillsvidareanställning även då tidsramen är längre än fem år (se LAS).

Läs mer på anstallning.se