Äga lokal

Föreningar väljer ibland att bygga eller köpa en fastighet. Detta innebär ett stort ansvar och påverkar självklart föreningens ekonomi. Självklart ska styrelsen ha förankrat detta beslut hos medlemmarna. Kanske står det i stadgarna att beslutet inte kan tas av styrelsen själv utan måste lyftas till en annan nivå, dvs. till årsmötet. Med fastighet menas ett markområde med tillhörande fast egendom, som utgör en rättslig enhet.

Nybyggnation
För att bygga en ny lokal måste man ha tillstånd, så kallat bygglov. Man ansöker om bygglov hos en förvaltning på kommunen som ansvarar för detta område, ofta Stadsbyggnadskontoret. Innan vissa byggnadsarbeten påbörjas, skall även bygganmälan lämnas in. Anmälan kompletterar i de flesta fall den bygglovsansökan som har lämnats in. Föreningar i Malmö kan läsa mer på Malmö stads hemsida.

Till- och ombyggnad
Om föreningen planerar att bygga om den fastighet som de äger måste de ha tillstånd för detta. Bygglov krävs för att bygga till, ändra byggnads yttre, ändra byggnadens eller lokalens användning, sätta upp en skylt osv. Ni söker bygglov på samma sätt som vi beskriver ovan. Föreningar i Malmö stad kan läsa mer på Malmö stads hemsida.

Köpa
Om föreningen har köpt, fått eller ärvt en fastighet ska ni ansöka om lagfart. Detta innebär att föreningen registreras i fastighetsregistret som ägare.  När man köpt en fastighet måste man ansöka om lagfart inom tre månader.

Följande handlingar skickas in tillsammans med ansökan om lagfart:

  • föreningens stadgar
  • protokoll från behörigt möte med beslut om att sälja eller köpa fastigheten (fullständig fastighetsbeteckning ska anges)
  • protokoll eller annan handling som visar vem eller vilka som var firmatecknare när förvärvshandlingen undertecknades
  • registreringsbevis eller utdrag från föreningsregistret om föreningen är registrerad. Du kan beställa registreringsbeviset eller registerutdraget från Bolagsverket.

En lagfart innebär att föreningen har registrerat ett fastighetsförvärv hos Inskrivningsmyndigheten och fått ett ägarbevis på en fastighet. För att ett köp av en fastighet ska gå igenom måste lagfarten överlämnas från säljaren till köparen. Kontroll av att säljaren har lagfart görs vid den lokala inskrivningsmyndigheten. Lagfart ger fastighetsägaren skydd vid till exempel så kallad tvesala, dubbelförsäljning. Lagfarten på en fastighet är en obruten kedja som bland annat visar köpeskilling historiskt och vem som äger och har ägt fastigheten. En lagfart innebär även att ingen kan sälja en fastighet som inte denne äger. En lagfart kostar en viss procent av fastighetens värde.

Läs  om lagfart här: https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/andra-agare/ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtrattsinnehav/lagfart—-bolag-forening-eller-stiftelse