Insamling

Insamling och gåvor
Många föreningar får stora delar av sina inkomster genom insamlingar. Stiftelsen för insamlingskontroll, SFI, har till syfte att kontrollera och ge föreningar och organisationer kontrollgirokonto, eller så kallade 90-konton. SFI:s syfte är att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål ska ske under tillförlitlig kontroll. Vidare så kontrollerar SFI att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att bra marknadsföringsmetoder används och att föreningen använder sig av ändamålsenliga metoder. Frivilligorganisationer som har stor insamlingsverksamhet har bildat Frivilligorganisationernas Insamlingsråd som har till uppgift är att verka för ett gynnsamt klimat för frivilligarbete och för insamling bland allmänheten. Läs mer på Giva Sverige.

Föreningar som har ett sådant ändamål som beskrivs ovan kan ansöka om 90-konto. Det krävs att de metoder som föreningen använder för insamling är öppna och möjliggör kontroller. De pengar som insamlingen ger måste användas till det ändamål som föreningen angivit. De metoder som föreningen använder får inte heller innebära för höga kostnader. Om föreningens insamlings- och administrationskostnader överstiger 25 procent av de totala intäkterna under tre år i följd kan 90-kontot återkallas. Läs mer om detta på Svensk insamlingskontroll.

Förutom insamlingar, tar de flesta föreningar emot gåvor av olika slag. Vissa organisationer skapar olika möjligheter för enskilda personer och företag att ge gåvor eller köpa symboliska saker för frivilliga summor. Det kan vara en god idé att förbereda sig på att privatpersoner och företag vill ge gåvor till föreningen. Ett tips är att hitta en struktur för detta som föreningen redogör för på sin hemsida. Hur kan man skänka pengar till föreningen och hur används dessa pengar i föreningens verksamhet? Föreningen är då förberedd på att en privatperson eller ett företag vill skänka en gåva vilket underlättar både för givaren och för mottagaren. En gåva är inte detsamma som sponsring. Sponsring är ett affärsmässigt avtal mellan två parter. Läs mer under rubriken Sponsring.