Sammansättning

En lämplig strategi för valberedningen kan vara att försöka skapa en bra blandning av erfarenheter och kunskaper hos de personer som föreslås till styrelseposterna. Den centrala frågan i uppdraget för valberedningen är: vilka kunskaper, kompetenser och erfarenheter efterfrågas i styrelsen? En del föreningar har olika riktlinjer för hur styrelsen ska vara sammansatt. För vissa föreningar regleras styrelsens sammansättning av stadgarna. Det ska kanske vara personer som representerar olika åldersgrupper, både kvinnor och män, olika nationaliteter etc. Någon i styrelsen ska kanske ha lång erfarenhet av förtroendeuppdrag i ideella föreningar och kan därmed bidra med en trygghet och bred föreningserfarenhet. En annan person kanske inte har denna erfarenhet av föreningsliv, men kan kanske därför bidra med nytänkande och erfarenheter från andra områden.

I stadgarna framgår det vem som är valbar till föreningens styrelse. Oftast krävs det att personen i fråga är medlem i föreningen. I många föreningar finns det också en åldersgräns för dem som är valbara.

Ledamöterna i valberedningen väljer ofta att intervjua personer som de tror skulle ge ett värdefullt bidrag till föreningens styrelse. Att få information om varför personen har valt att bli medlem i föreningen kan vara ett bra utgångsläge och ger ofta en bra bild av personens intresse och engagemang. Personen kanske har en viss fråga eller område som han eller hon har stor kännedom och erfarenhet av. Om föreningen har valt att starta verksamhet inom ett nytt område, börja använda sig av nya metoder eller rekrytera nya medlemmar från en viss målgrupp, kan det vara givande om en person i styrelsen har kunskap om eller erfarenhet från detta. Valberedningens representanter får inte glömma att berätta för den person som de tillfrågar varför de anser att hon eller han skulle vara ett bra förslag till styrelseledamot, ledamot i valberedningen eller revisor.

För att personerna ska bli valberedningens förslag till nya ledamöter måste de ha gett sitt samtycke till detta. Det är också viktigt att valberedningen förklarar för de personer som de kommer att nominera vad de olika uppdragen innebär.