Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Har föreningen anställda ska de betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär skatt för de anställda. Detta gäller även när föreningen betalar medlemmar för arbete som de utfört, t.ex. arvode till styrelseledamöter. Skatteverket har tagit fram en broschyr om arbetsgivarens skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt samt skyldighet att göra skatteavdrag. Denna broschyr finns på Skatteverkets hemsida.

Den som anställer eller anlitar en person som har A-skattesedel (löntagare) är i regel skyldig att göra avdrag för preliminär skatt och betala arbetsgivaravgifter på ersättningen för arbetet. Skyldighet att göra skatteavdrag gäller oavsett om den som anlitas är en juridisk- eller fysisk person. Skyldigheten att betala arbetsgivaravgift gäller endast för fysiska personer.

Skatteavdrag ska göras enligt skattetabell och arbetsgivaren kan kontakta Skatteverket för att få besked om hur skatteavdraget ska beräknas. Detta ska göras en gång i månaden och kontrolluppgift som avser skatteavdrag för lön och andra ersättningar ska lämnas in av arbetsgivaren till Skatteverket en gång om året. Kontrolluppgift för det gångna året ska lämnas till Skattverket samt till den person det avser (den anställde) senast den 31 januari följande år. Kontrolluppgift lämnas på en särskild blankett som finns på Skatteverkets hemsida.

Föreningsstyrelsen måste betala arbetsgivaravgifter för den eller de personer som är anställda eller som föreningen köper tjänster av och som har A-skattesedel. Föreningen ska redovisa hela den kontanta bruttolönen och värdet av andra skattepliktiga förmåner samt kostnadsersättning som inte är undantagen vid beräkning av skatteavdrag. Om ersättningen till en och samma mottagare inte har uppgått till 1000 kronor är föreningen inte skyldig att betala arbetsgivaravgift.

Det finns ett undantag för idrottsutövare om arbetsgivaren är en ideell förening och ersättningen är lägre en ett halvt prisbasbelopp. Då behöver föreningen inte betala arbetsgivaravgift. Om ersättningen överstiger detta belopp ska arbetsgivaren betala arbetsgivaravgift för hela beloppet. Som “idrottsutövare” anses aktiv idrottsman/kvinna, tränare, lagledare/instruktör, domare, linjeman, materialförvaltare, tävlingsfunktionär eller liknande funktionär. Kanslipersonal, vaktmästare, ordningsvakter, styrelseledamöter eller försäljningspersonal räknas vanligtvis inte som idrottsutövare.

En förening som engagerar musiker, då finns det ibland många regler. Detta gäller inte enbart konsertarrangörer,
utan det räcker med att engagera en artist till en föreningskväll. Det finns en arrangörshandbok på www.mais.se

Ideella föreningar lämnar Inkomstdeklaration 3, vilken består av särskild självdeklaration och särskild uppgift. Läs mer om regelverket på Skatteverkets hemsida.